Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány

FONS

Kiadó: Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány, 1139 Budapest, Teve utca 3-5. Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke: OBORNI TERÉZ, titkára: POLONKAI ÉVA.

Szerkesztőség: KENYERES ISTVÁN főszerkesztő. DRESKA GÁBOR (felelős szerkesztő), OROSS ANDRÁS, SARUSI KISS BÉLA, SIPOS ANDRÁS (szerkesztők). POLONKAI ÉVA szerkesztőségi titkár.


Székhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar,
Történelem Segédtudományai Tanszék.

Postacím: Fons Szerkesztőség, 1139 Budapest, Teve utca 3-5.

Recenziók: A publikációs körbe tartozó kiadványok recenziós példányait a szerkesztőség címén várjuk (ismertetési kötelezettség nélkül).

Kéziratok: A folyóirat számára készített kéziratokat e-mailben a Word valamely változatában kérjük benyújtani. A kéziratok formai követelményeit minden kötet hátsó borítóján, a jegyzetelés szabályait a Fons, 2. (1995) 2. sz. 259–267. oldalain foglaltuk össze, valamint elérhetőek weboldalunkon is IDE kattintva. Kérjük szerzőinket, hogy a leírtakat alkalmazzák.

A megjelent cikkek tartalmáért a szerzők felelnek, címük a szerkesztőségben. A Fons másodközlésre nem vállalkozik. Újrakiadás csak a szerkesztőség engedélyével történhet. Kéziratokat és lemezeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Különlenyomat: A szerzők 20 különlenyomatot kapnak.

Korábbi számok: Korlátozott számban beszerezhetőek a terjesztő címén.

Terjeszti: Budapest Főváros Levéltára, 1139 Budapest, Teve u. 3-5. Telefonszám: +36 1 298 7517

FONS 1994-2014 - 20 évesek lettünk

FONS

A kiadvány gondolata az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszékéhez kapcsolódó két hallgatói csoport tevékenységének eredményeképpen született. Azok a hallgatók, akik 1991-ben kezdték meg tanulmányaikat levéltár szakon, igen összetartó és szoros baráti kapcsolatot fenntartó évfolyammá váltak. A kis csoport - céljainak hathatósabb megvalósításához - olyan szakmai alapon szerveződő közösséget kívánt létrehozni, amely képviseli érdekeiket az egyetemen, testületi hátteret nyújt az egyetemi tanulmányokon kívüli önművelődéshez szükséges pályázatok elnyeréséhez, továbbá elősegíti az egyetemisták tudományos kutatómunkába való bekapcsolódását. E hallgatók törekvése csak fokozódott a tanszék által szervezett tanulmányi kirándulások alkalmával: végül 1993 márciusában létrehozták a Levéltáros Hallgatók Egyesületét (LHE). A másik kezdeményezés a felsőbb évesek azon törekvése volt, hogy újjáélesszék a régóta halódó tudományos diákköri (TDK) tevékenységet, amely az egyetemi tanulmányok idején folytatott tudományos munka serkentője és fejlesztője volt és lehetett. Az újjáalakult TDK felvette a Szentpétery Imre nevét, és felolvasóüléssel, valamint idősebb pályatársak szakmai beszélgetésre invitálásával próbálta a hallgatók szakmai továbbfejlődését segíteni. A két csoport szorosan együttműködve törekedett közös céljaik elérésére, és mindenekelőtt egy saját maguk által készített történelmi folyóirat kiadását kívánták megvalósítani. A lap technikai kivitelezésének részleteit a LHE tagjai, főként Petrik Iván, Kenyeres István és Sarusi Kiss Béla szervezték meg.

Szervezet neve:
Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány
Szervezet székhelye (irsz):
1139
Szervezet székhelye (település):
Budapest
Szervezet székhelye (utca, hsz):
Teve utca 3-5.
Képviselő(k):
Oborni Teréz
Polonkai Éva
Típus:
Alapítvány
Cél szerinti besorolás:
kutatási tevékenység
Cél leírása:
A fiatal történészek történeti forráson alapuló kutatásainak, az eredményeik publikálásának segítése, történettudományi konferenciák szervezésének, szakfolyóiratok, könyvek kiadásának támogatása.
Állapot:
Működő
Megyei nyilvántartási szám:
7433/2007
Országos nyilvántartásbeli azonosító:
16018/1998
Eljárt bíróság neve:
Fővárosi Törvényszék
Határozat száma:
60815/1998.11
Jogerőre emelkedés dátuma:
2007.07.24.
Adószám: 18094426-.-.
Bankszámlaszám: OTP
11705008-20464819

 

Az induló lap első számának Bevezetőjében megfogalmazott célkitűzés az volt, hogy a fiatal történész-generáció tudományos munkáinak biztosítsanak megjelenési lehetőséget: „Nem gyakorlott, már-már rutinból fogalmazó tudósok tökéletesre csiszolt cikkeinek közlésére vállalkozunk. Egyetemisták és pályakezdők számára igyekszünk igényes gyakorlópályát biztosítani, olyat, melyre évtizedek múlva is büszkék lehetnek. [...] Bízunk abban, hogy ez a publikációs lehetőség tovább ösztönzi a hallgatói kutatásokat. [...] Reméljük, hogy a címválasztástól a lábjegyzetelésig mindent elsajátítanak szerzőink, és az alapismeretekkel és írásbeli fortélyokkal felvértezetten kapcsolódhatnak majd be más folyóiratok munkájába.”

    A folyóirat címét a szerkesztőség a következőkkel indokolta: „Címválasztásunkban igyekeztünk a levéltári kutatómunkát kifejező fogalmat találni. FONS, vagyis forrás (régiesen: kútfő) a levéltári iratok összessége, amelyek alapján e lap tanulmányai, dokumentumközlései készülnek. De titkolt célunk az is, hogy egykor lapunk is forrás legyen a későbbi kutatók számára (főleg forrásközléseinkkel...).

    A kiadványt az ország levéltáraiba és főbb könyvtáraiba, valamint a szakmai felsőoktatási intézményekbe is elküldte a szerkesztőség. A kedvező fogadtatás jele volt, hogy több intézmény és magánszemély kérte, rendszeresen juttassuk el számukra a Fons példányait. A sikeres indulást jelzi, hogy a legelső számból már a szerkesztőség is csak mutatványpéldánnyal rendelkezik, és egyes intézményekben vadásszák a Fons számait. A biztató és a megkezdett munkát folytatni javasló visszhang nyomán a szerkesztőség megnyugodott: igen, szükség van ránk.

Tervek, célkitűzések

    A Fons elsősorban olyan cikkek, tanulmányok megjelentetésére vállalkozik, amelyek levéltári kutatómunka alapján készült feldolgozások, vagy alapos bevezetővel ellátott forrásközlések (szeretnénk elkerülni a történelmi kalászat műfaját, ezért a források keletkezésére, forrásértékére, elemzésére vonatkozó hosszabb forrásismertetést elengedhetetlennek tartjuk). A lap harmadik „érdeklődési területe” a történelem klasszikus segédtudományai (diplomatika, heraldika, kronológia, paleográfia, archontológia vagy éppen historiográfia) tárgykörében született dolgozatok. Valamennyi szempontnak megfelelnek azok a közlemények, amelyek nagy elődeink kéziratos segédtudományi dolgozatainak bevezetővel ellátott közlései. Nagy Iván és Fejérpataky László munkája után következő alkalommal Szentpétery Imre oklevéltani tanulmányát kívánjuk sajtó alá rendezni.

    A folyóirat célkitűzései közé tartozik, hogy az egyetemi oktatómunkában szintén felhasználható bizonyos módszertani kérdésekre is választ adjon: ennek megfelelően állítottuk össze a Bibliográfiai hivatkozások elkészítése című útmutatót (a 2. évfolyam 2. számában), mert tapasztalatunk, hogy sokszor ez az eleminek tűnő részletkérdés gátolja meg a formailag is pontos dolgozatok elkészítését. A Fons ezt az útmutatót egyben a lap jegyzetelési szabályzatának is tekinti, a szerzőket ennek alkalmazására kéri. Ugyancsak terveink között szerepel, hogy megszervezünk egy olyan konferenciát, amely egy új - részletes és jól használható - forráskiadási szabályzatot dolgoz ki. A szabályzat megjelentetését szintén vállaljuk, igény esetén akár külön füzet formájában is.

     A célkitűzéseinknek megfelelő, de nagy terjedelme miatt a Fons számaiba be nem illeszthető dolgozatok és tanulmányok érdekében szeretnénk útjára indítani a Fons Könyvek sorozatát. Ebben forrásfeldolgozások, forrásközlések éppúgy helyt kapnának, mint segédtudományi munkák, vagy az egyetemi oktatómunkában hasznosítható tan- és kézikönyvek.

    Kezdetben, az induló számokban még csak az egyetemistákat és a pályakezdő diplomásokat jelöltük meg lehetséges szerzőinkként; azóta kibővítettük a kört: szerzőnk lehet bárki, aki a lap „profiljába” illeszthető dolgozattal jelentkezik, szívesen látjuk a cikkeket. Ugyanakkor fenntartjuk az alapeszmét is, és állandóan keressük azokat a cikkeket és tanulmányokat, amelyeket fiatal történészek, történészhallgatók készítettek.

    Az egyes évfolyamokban való könnyebb eligazodást kívánja segíteni az évenként összeállított és kiemelhető füzet formájában elkészített összesített tartalomjegyzék, valamint a Hely- és névmutató.

    Lapunkat - a támogatásoktól függően amíg csak lehet - fenn kívánjuk tartani, mert esetenként éppen azok nem tudnák a Fons példányait megvenni, akik érdeklődnek utána. A kiadványt minden országos, megyei és szaklevéltárba, valamint az egyetemekre és főiskolákra eljuttatjuk. Ugyancsak megkapják folyóiratunkat az érdeklődő egyéb intézmények és magánszemélyek. A külföldi nagy közgyűjteményekbe - a harmadik évfolyam megjelenésével - juttatjuk el a folyóiratot.

Az anyagi lehetőségek

    Ma már minden kiadvány megjelentetésének egyik sarkalatos kérdése, hogy a szükséges pénzösszeget elő tudják-e teremteni, vagy éppen az anyagi források beszűkülése, vagy megszűnése vet véget egy folyóirat történetének.

    A Fons eddig abban a szerencsés helyzetben volt, hogy legalábbis a nyomdaköltségeket mindig sikerült biztosítani. Induláskor azzal biztatták a szerkesztőséget, hogy csak az első három év nehéz, ha azalatt bizonyítja életképességét, úgy biztos jövője lesz. Kezdetben a Művelődési és Közoktatási Minisztérium és az ELTE Bölcsészettudományi Karának Hallgatói Önkormányzata, később a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány nyújtott eseti támogatást. Az első évfolyam végére sikerült megtalálni a máig legnagyobb segítséget nyújtó intézményt, a Nemzeti Kulturális Alapot. Támogatásuk a nyomdaköltségek jelentős részét teszi ki. Alapelvnek tekintjük, hogy az alulfizetett és anyagilag egyáltalán el nem ismert történészi szakmában a szellemi tevékenységet lehetőségeink függvényében díjazzuk.

    Külön megemlítendők a kollegiális támogatást nyújtó intézmények: a Magyar Levéltárosok Egyesülete főként erkölcsi segítséget ad és bevon minket a levéltáros szakmai eseményekbe. Jelentős támogatást köszönhetünk Budapest Főváros Levéltárának. Demeter Györgyi tördelő és a DIAVÁR Kft. nyomda dolgozói készítik a Fons példányait, köszönetünk feltétlenül megilleti őket.

    Minden évben bízunk abban, hogy támogatóink a következő alkalommal is méltónak tartanak bennünket az anyagi segítségnyújtásra. Sajnos azonban évről-évre növekszik azon intézmények és lapok száma, amelyek feladataikat csak alapítványi segítséggel tudják elvégezni. Ezt felismerve jött létre egy olyan alapítványt, melynek célja, hogy hosszú távon a Fons és a tervezett Fons Könyvek anyagi alapjait előteremtse. A Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány nyitott, azt minden bel- és külföldi természetes és jogi személy támogathatja.

Adószám: 18094426-1-43
Bankszámla: OTP 11705008-20464819-00000000
Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU 53 11705008 20464819 00000000
SWIFT: OTPVHUHB

    A Fons -úgy tűnik- gyökeret eresztett a hazai történettudományi folyóiratok között. Büszkék vagyunk rá, hogy olyan jelentős történészek is idéznek bennünket, mint Kosáry Domokos, Györffy György, Szakály Ferenc. Büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt 20 évben valóban azzá vált a folyóirat, ami 20 évvel ezelőtt a kezdetekkor lenni akart: fons, vagyis kútfő a múlt kutatásához.A fonsfolyoirat.hu megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatta.